Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä: RK Huolto-Osa Oy, Yrittäjäntie 2 74130 Iisalmi, Y-tunnus: 2451758-1.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Janne Kangasniemi, etunimi.sukunimi@rk-osa.fi, p.040 753 4892.

3. Rekisterin nimi: Yrityksen asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tuote- ja palvelutilausten toteuttaminen, tuotteiden huoltaminen, asiakkaan tavoittaminen tuoteturvallisuus- ja takuuasioissa, yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö: Rekisteriin tallennettavat tiedot riippuvat tilatusta palvelusta, sen vuoksi RK Huolto-Osa Oy kerää rekisterinpitäjänä toimiessaan henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsee niitä tarjotakseen sinulle ensiluokkaisia palveluita. Yleisimmät tiedot ovat henkilön nimi ja puhelinnumero. Rahoitusliitännät pyytävät asiakkaan henkilötunnusta, jota käytetään vain rahoitusyhtiön tarkoituksiin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan aina asiakkaalta (henkilöltä) itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas itse luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan (henkilön) kanssa. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8.Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta, ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Manuaalinen aineisto säilytetään RK Huolto-Osa Oy:n toimipisteessä lukituissa tiloissa. Kirjanpitoaineiston osana olevia henkilötietoja säilytetään kirjanpitolainsäädännön edellyttämä aika.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista, tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, tai vaatia niihin oikaisua, niin pyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuojaasetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Lopuksi: RK Huolto-Osa Oy pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. RK Huolto-Osa Oy ei välttämättä ilmoita muutoksista rekisteröidylle henkilökohtaisesti, mistä syystä RK Huolto-Osa Oy kehottaa rekisteröityjä ajoittain tarkastamaan tämän selosteen mahdollisten muutosten varalta.